གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༤ ལས་༡༡ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒྱལ་འཛིན་མེ་ཏོག་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁ་ཙ་ མེ་ཏོག་ཚུ་ ལོག་བསྡུཝ་དང་འབྲེལ་ འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ མི་མང་ལུ་ བཙོང་ཡོདཔ་ད་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ སྒོ་འབྱེད་གནང་མི་ མེ་ཏོག་འགྲེམས་སྟོན་ནང་ ཇ་པཱན་གྱི་ སྲསམོ་མ་ཀོ་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ སྐུ་མགྲོན་སྦེ་ གྲལ་བཞུགས་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འགྲེམས་སྟོན་དེ་ཡང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་༣ པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ རྗེས་དྲན་གུས་བཏུད་ཞུ་ཐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཕྱི་རྒྱལ་མདའ་གཞུའི་ མདའ་རྩེད་བཀག་ཆ་འབད་མི་གིས་ ཟ་ཁང་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ།

༉ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་གླིང་མི་ཐང་གི་ འབའ་སྐྱོར་ཐང་ནང་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱི་རྒྱལ་མདའ་གཞུའི་ཐོག་ལས་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་ བཀག་ཆ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ས་ཁོངས་ནང་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་བཙོང་སྡོད་མི་ གནས་སྦྲེལ་ཟ་ཁང་གི་ ཇོ་བདག་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༡ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *