གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དགུང་ལོ་༩༣ བཞེས་མི་ ཡབ་དྲགོས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་དང་ དགུང་ལོ་༨༦ བཞེས་མི་ ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་བཟངམོ་༢ ཀྱི་ སྐྱབས་འཛིན་ཐོག་ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་ འཛོམས་གླིང་ཐང་ནང་ ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ གསར་བཞེངས་གནང་མི་དེ་ལུ་ ཁ་ཙ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ དབུ་བཞུགས་ཐོག་ རབ་གནས་གནང་སར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ དེ་ལས་ སྐུ་འཁོར་ཚུ་ བྱོན་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཀོ་ཕུ་ཀུ་ཨོམ་བཟོ་སྦྱོར་ལས་སྡེ་གིས་ འགོ་དང་པ་ ཁེ་སང་བཟོ་ཚུགས་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་ ཆེ་ན་རི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀོ་ཕུ་ཀུ་རྒྱལ་སྤྱི་ཨོམ་བཟོ་སྦྱོར་ལས་སྡེ་གིས་ ལོ་༧ གྱི་རྒྱབ་ལས་ འགོ་དང་པ་ ཁེ་སང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྱོང་རྒུད་ཐོག་ལས་ར་ ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལས་སྡེ་དེ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *