གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ ཇ་པཱན་གྱི་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཊ་ཀིའི་ ཤཱུན་སུ་ཀི་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཡི། ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་རིང་ ལྟ་སྐོར་འབད་ནི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ཡུན་རིང་གི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཇ་པཱན་གྱིས་ འབྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་འབདཝ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ།

༉ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ཤིང་དང་ བྱེམ་ལ་སོགས་པ་ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་དེ་ ཟུར་ཁྲིམས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དོན་ཚན་སྦེ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་ འབད་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *