གནམ་གྲུ་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་གྱི་ ཐུག་རྐྱེན་ནང་ དེད་དཔོན་དང་ དེད་དཔོན་ལས་རོགས་ལུ་ཤི་རྐྱེན།

༉ ད་རིས་ ཆུ་ཚོད་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ གནམ་གྲུ་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ཅིག་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཡོན་ཕུ་ལ་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ ཁེངས་སྟོང་མ་ཎིའི་ སྒང་ཏོག་གུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུངམ་ལས་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་མིའི་ འགོ་དཔོན་ཅིག་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་ འགོ་དཔོན་ཅིག་ ཁ་འཐུམ་མར་ བསད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱ་གར་དམག་སྡེའི་ ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་དེ་ ཡོན་ཕུ་ལ་ལུ་ ཆགས་ནི་གི་དོན་ལས་ མར་འབབ་པའི་སྐབས་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་ཁར་ ས་སྨུག་སྤུབས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་འདུག།

About admin

Check Also

ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་ འཐུང་ཆུ་དང་ ཞིང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།

༉ བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ སྟངས་སི་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ ཟླཝ་༣ གྱི་རྒྱབ་ལས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་འོག་ གཞུང་དང་བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། ཁ་ཙ་ ལས་འགུལ་གྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *