དཔལ་འབྱོར།

About admin

Check Also

ཌཱན་ཊཱག་ལས་འགུལ་ལུ་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།

༉ འདས་པའི་ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ ཆརཔ་མ་ཆད་པར་ རྐྱབ་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ འཁོར་ལམ་ཚུ་ བསུབས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ཡང་ ས་རུད་དང་ ཆུ་རུད་ཚུ་གིས་སྤུབས་ཏེ་ མི་༤ ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་ཚུ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *