ཨམ་སྲུ་ཅིག་ལུ་ གློག་རྒྱུན་རེག་སྟེ་ ཁ་འཐུམ་མར་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ།

༉ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་ ཡུ་ད་རི་གཡུས་ཚན་ནང་ སྐྱེས་ལོ་༤༠ ལང་མི་ཨམ་སྲུ་ཅིག་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ནོར་བཞག་སའི་ སྦ་སྒོར་ནང་ གློག་མེ་བཏེགས་པའི་སྐབས་ ལགཔ་གློག་ཐག་གུ་རེག་སྟེ་ ཁ་འཐུམ་མར་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ ཀྱི་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་དང་༧ ལུ་ ཚེ་འདས་ཨམ་སྲུ་དང་ ཚེ་འདས་ཀྱི་ཨའི་༢ ནོར་ཁྱིམ་ནང་སོང་སྟེ་ རྩྭ་དང་ ཤིང་གི་འདབ་མ་ཚུ་ ལུད་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བླུག་ནི་འབདཝ་ད་ ནམ་བསྲོ་ཡོདཔ་ལས་ གློག་ཐག་སྤྲིངས་མི་གུ་ལས་ མེ་བཏེག་རུང་ མེ་འབར་མ་བཏུབ་ལས་ ཨམ་སྲུ་དེ་གིས་ གློག་ཐག་བཟུང་པའི་སྐབས་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་ནུག།

ཚེ་འདས་ཀྱི་རྨགཔ་ སྐྱེས་ལོ་༥༠ ལང་མི་ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ཁོ་རའི་གནས་ཚང་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་བའི་སྐབས་ ཆ་རོགས་འབད་མི་ ཨང་རྒས་ཁོང་༢ ལས་བརྒལ་མེད་ཟེར་ཨིནམ་ད་ དེ་བསྒང་ ཁོ་ར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ནང་ ལཱ་ཐོན་ཏེ་ འགྱོ་བའི་བསྒང་སྡོད་ཅི་ཟེར་ ཨིན་པས།

བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཚེ་འདས་ཀྱི་ལགཔ་དེ་ གློག་རྒྱུན་གུ་བཤེད་དེ་ ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་སྡོད་སར་ ཨང་རྒས་ཀྱིས་མཐོང་བའི་ཤུལ་ལས་ ཨང་རྒས་ཀྱིས་དཀྲོགསཔ་ད་ ས་ཁར་བརྒྱལ་ཡོད་རུང་ ཨང་རྒས་གུ་ ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བར་ དྲག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བྱུང་རྐྱེན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ལགཔ་གློག་རྒྱུན་གུ་རེག་སྟེ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་ ངེས་བདེན་ཨིན་མས་ཟེར་ཨིན་པས།

རྫོང་ཁག་སྐྱིད་སྡུག་ཡིག་ཚང་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ སེམས་གསོ་གསོལ་རས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠ ཉམས་རྒུད་པའི་བཟའ་ཚང་ལུ་ གནང་ནུག།

ཚེ་འདས་ཨམ་སྲུ་དེ་ལུ་ བུ་༤ ཡོད་མི་ལས་ སྦོམ་ཤོས་༢ སྒང་སྟེང་དགོན་པའི་བཤད་གྲྭ་ནང་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ གཞན་ཆུང་ཤོས་༢ ལས་༡ དེད་གཡོགཔ་དང་ གྲོང་ཆོསཔ་སྦེ་ གཡུས་ཁར་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་ཐག་དང་ གློག་མེའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

སྐྱེངས་མཁར་ལས་ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས།

About admin

Check Also

ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ གངམ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ།

༉ ཕགཔ་གི་ལྟོའི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་མར་བབས་འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རྩི་རང་དང་ དར་དཀར་ནང་ དེ་ལས་ གསར་སྤང་གི་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *