སྨྱོ་རྫས་འབག་འོང་མི་ཅིག་འཛིན་བཟུང་།

༉ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༩ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་སྨྱོ་རྫས་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྒོ་ལས་ འབག་འོང་མི་ དོགས་པ་ཅན་གྱི་ ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་ འཛིན་བཟུང་འབད་ནུག།
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལས་ཨིན་མི་ ཕོ་སྐྱེས་དེ་ བཀང་ལུང་ལས་ འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ སླབ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྐྱེས་ལོ་༢༢ ལང་མི་ ཕོ་སྐྱེས་དེ་གིས་ འབག་འོང་མི་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ སྨྱོ་རྫས་ཚུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལས་ མི་མང་འགྲུལ་སྐྱེལ་བཱསི་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་ མི་ཁུངས་ཅིག་གིས་ བསྐྱལ་བཏང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
སྨྱོ་རྫས་ཚུ་ཡང་ གྱིབ་གནགཔོ་ཅིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འབག་འོང་ཡོདཔ་ད་ དོགས་ཅན་དེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྨྱོ་རྫས་ཚུ་ ཁོ་ར་སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབག་འོང་ཡོདཔ་སྦེ་ སླབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ལྗིད་ཚད་འཐུ་ནིའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གངམ་མེདཔ།

༉ འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ལྗིད་ཚད་འཐུ་ནི་དེ་ འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ མི་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྗིད་ཚད་འཐུ་ནིའི་ སློབ་སྟོན་པ་ བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ སླབ་མིའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *