འཐུང་ཆུ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་དོང་རྐོ་མིའི་མཐོང་སྣང་།

སྤ་རོ་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།

༉ སྤ་རོ་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ སང་ཕོད་ དུས་ཚོད་འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ལས་ འཐུང་ཆུ་གི་ དཀའ་ངལ་མི་འཐོན་ནི་ཨིན་པས།
མ་གཞི་ ཁྲོམ་སྡེའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་དེ་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ལངམ་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁྲོམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ རྒེད་འོག་༦ གི་ ཁྱིམ་གུང་པ་ ལ་ལོ་ཅིག་ལུ་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འཐུང་ཆུ་མ་ལང་པའི་ དཀའ་ངལ་དེ་ གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐོནམ་མས་ཟེར་ཨིན་པས།
སྤ་རོ་ཁྲོམ་གྱི་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འགུལ་དེ་ ལཱ་ཁག་༥ སྦེ་ དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གིས་ འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལས་ ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ཅི།
ད་ལྟོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྤ་རོ་ཁྲོམ་གྱི་ ཚོང་ཁང་ཚུ་གི་གདོང་ཁ་ལས་ཕར་ དོང་རྐོ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ ཆུ་དུང་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ནི་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཁོ་གིས་ འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ས་ཁོངས་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ད་ལྟོ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལས་ མྱང་མེད་ཟམ་པ་ཚུན་ཚོད་འབདཝ་ད་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༨༤ རྐྱངམ་གཅིག་ལས་མེད་རུང་ ཁྲོམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ རྒེད་འོག་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ འཐུང་ཆུ་མ་ལང་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ནང་ཡང་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དཀའ་ངལ་ཐོནམ་མས་ཟེར་ཨིན་པས།
སྤ་རོ་ཁྲོམ་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཐུང་ཆུ་དེ་ བྱང་ས་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ བྱང་ས་དང་ གྱེབ་རྒྱ་ན་ཟེར་སའི་ ས་གནས་གཉིས་ལས་ བཏོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ འཐུང་ཆུ་མ་ལང་པའི་ དཀའ་ངལ་དེ་ མི་འཐོན་དོ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།
ཁྲོམ་སྡེ་གི་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ལས་འགུལ་དེ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཨིནམ་ད་ དེ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༠ དེ་ཅིག་ ཡོདཔ་ཨིན་པས།
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ལཱ་ཚུ་ག་ར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ ཟླཝ་༣ པའི་ ནང་འཁོད་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ད་ལྟོ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཁྱིམ་གུང་པ་༢༥༠ ལྷགཔ་ཅིག་དང་ མི་སེར་༣༠༠༠ དེ་ཅིག་ ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།

About admin

Check Also

ཕྱི་རྒྱལ་མདའ་གཞུའི་ མདའ་རྩེད་བཀག་ཆ་འབད་མི་གིས་ ཟ་ཁང་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ།

༉ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་གླིང་མི་ཐང་གི་ འབའ་སྐྱོར་ཐང་ནང་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱི་རྒྱལ་མདའ་གཞུའི་ཐོག་ལས་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་ བཀག་ཆ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ས་ཁོངས་ནང་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་བཙོང་སྡོད་མི་ གནས་སྦྲེལ་ཟ་ཁང་གི་ ཇོ་བདག་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༡ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *