སྟག་ཚང་ལུ་ ཨར་རྐུན་འབད་མི་ དོགས་ཅན་འཛིན་བཟུང་།

༉ སྤ་རོའི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ སྟག་ཚང་ལྷ་ཁང་ཅིག་ནང་ ཨར་རྐུན་འབད་བའི་ འབྲེལ་གནད་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེས་ལོ་༢༠ ལང་མི་ དགེ་བགྲེས་ཅིག་ འཛིན་བཟུུང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དོགས་པ་ཅན་གྱིས་ ལྷ་ཁང་ནང་ ཞལ་འདེབས་སྒྲོམ་ཅིག་ བཅག་དཀྲུམས་འབད་་མི་དེ་ སི་སི་ཊི་བི་པར་ཆས་ནང་ ལྷ་ཁང་གི་ དཀོན་གཉེར་གྱིས་ བདའ་ཟུན་ཏེ་ སྒྲིག་གཡོག་ནང་ཡོད་མི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ལུ་ དེ་ཚེ་ནུབ་མོའི་ཆུ་ཚོད་༡༡ དེ་ཅིག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྤ་རོའི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ སྡེ་འཛིན་དམག་སྲིད་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ དོགས་པ་ཅན་གྱིས་ ཞལ་འདེབས་སྒྲོམ་དེ་ བཅག་དཀྲུམས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་ འཛུལ་ནུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ཁོ་ འཛིན་བཟུང་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་རྐྱང་དག་པ་ཅིག་ ཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མི་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་དང་ མི་རློབས་ཡར་འཕར་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་དགོཔ།

༉ འབྲུག་ལུ་ མི་རློབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འགན་ཁུར་ཕོག་ནི་མེན་པར་ ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་ གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ག་ར་གིས་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *