སྐུལ་བསྒྲགས་འབད་མ་ཚར་བའི་ཚ་གྱང་།

༉ སྐུལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་༡ ལས་བརྒལ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་རྒེད་འོག་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལཝ་མ་ཚད་ གཡུས་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་སེར་ག་དེ་མང་མང་དང་ཕྱད་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ལུ་ རྒེད་འོག་༡༢ ཡོདཔ་ལས་ སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ དུས་ཚོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་ སྒོ་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ སྐུལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་དེ་ ལཱ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *