ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ དར་དཀར་ཆུ་ནང་ཐིམ་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ དར་དཀར་ཆུ་ནང་བྱིངམ་སྟེ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་ དར་དཀར་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་བྱེདཔ་གི་ཕུངམ་ ད་ལྟོ་ འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཚེ་འདས་དང་ ཁོ་རའི་སྐྱེས་ལོ་༢༥ ལང་མི་ ཆ་རོགས་དེ་ གཙང་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བར་ དར་དཀར་ཆུ་རྫིང་ས་ཁོངས་ནང་ སོང་བའི་སྐབས་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ད་ལྟོ་ རྫོང་ཁག་རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ ཁས་བླངས་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ཕུངམ་འཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཐིམ་ཕུག་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་རྐྱབ་ནིའི་ ས་སླང་རྟེནའབྲེལ།

༉ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༥ འི་ ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཆུ་རྩལ་རྐྱབ་སའི་ ས་ཁོངས་ནང་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་རྩེད་རིགས་ལུ་ དགའ་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ མཐོང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཁ་ཙ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *