ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ དར་དཀར་ཆུ་ནང་ཐིམ་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ དར་དཀར་ཆུ་ནང་བྱིངམ་སྟེ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་ དར་དཀར་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་བྱེདཔ་གི་ཕུངམ་ ད་ལྟོ་ འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཚེ་འདས་དང་ ཁོ་རའི་སྐྱེས་ལོ་༢༥ ལང་མི་ ཆ་རོགས་དེ་ གཙང་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བར་ དར་དཀར་ཆུ་རྫིང་ས་ཁོངས་ནང་ སོང་བའི་སྐབས་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ད་ལྟོ་ རྫོང་ཁག་རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ ཁས་བླངས་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ཕུངམ་འཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *