ཨར་ཇིན་ཊི་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཨམ་མ་རི་ཡ་ ཀི་རིསི་ཊི་ན་ ཨུལ་ཙེཆི།མེ་ཡཱན་མར་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ མ་འུང་ཝའེ། ཨིསི་པེན་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཇོསི་ར་མོན་ བ་ར་ན་ནོ་ ཕར་ནེན་དེཟ། ཊར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ས་ཀིར་ ཨོཟ་ཀཱན་ ཏོ་རུན་ལར།

རྒྱལ་ཁབ་༤ གི་ གཞུང་ཚབ་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལུ་ གཞུང་ཚབ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ ཡིག་ཆ་ཕུལ་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་དྲོ་པར་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ ཨར་ཇིན་ཊི་ན་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཨམ་མ་རི་ཡ་ ཀི་རིསི་ཊི་ན་ ཨུལ་ཙེཆི་དང་ མེ་ཡཱན་མར་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ མ་འུང་ཝའེ་ ཨིསི་པེན་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཇོསི་ར་མོན་ བ་ར་ན་ནོ་ ཕར་ནེན་དེཟ་ དེ་ལས་ ཊར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ས་ཀིར་ ཨོཟ་ཀཱན་ ཏོ་རུན་ལར་ཚུ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ རང་སོའི་གཞུང་ཚབ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ ཡིག་ཚ་ཚུ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མི་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་དང་ མི་རློབས་ཡར་འཕར་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་དགོཔ།

༉ འབྲུག་ལུ་ མི་རློབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འགན་ཁུར་ཕོག་ནི་མེན་པར་ ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་ གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ག་ར་གིས་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *