རྒཔོ་༡ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་ཡོདཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་གི་ རྒཔོ་སངས་རྒྱས་ལས་འཕྲོ་དེ་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་བའི་ ཁ་ཉེས་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༧ ལས་ དོ་དམ་འོག་ལུ་ བཞག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༢༡ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ བཙག་འཐུ་ཐེངས་༤ པའི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོ་༢༡ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༤༧ ལས་༤༢ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *