འདས་པའི་ཟླཝ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ སྨྱོ་རྫས་འཆང་སྤྱོད་འབད་མི་༣༦ འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོདཔ།

༉ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ འདས་པའི་ཟླཝ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ སྨྱོ་རྫས་འཆང་སྤྱོད་འབད་མི་༣༦ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སྐྱེས་ལོ་༡༧ ལས་༣༢ ཀྱི་ བར་ན་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས།
འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་མི་༢༣ འཛིན་བཟུང་འབད་མིའི་གྲས་ལས་ གཅིག་ཨམ་སྲུ་ཨིན་པས།
སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ སྐྱེས་ལོ་༢༤ ལས་༣༣ གྱི་བར་ན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ སྨྱོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་དང་ ཏམ་ཁུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཙོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཕོ་སྐྱེས་༦ ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་གིས་ སྨྱོ་རྫས་ཨེས་པི་པ་ལཱསི་༣༠༢༩ དང་ སྐྱེ་ཧང་སྐམ་ག་རམ་༡༡.༣༦ དེ་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ལས་ བཱ་བ་ཤོག་ལྟབ་༡༨༥༤ འཕྱོག་བཟུང་འབད་ནུག།
ཁ་ཙ་ཚུན་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ ཕོ་སྐྱེས་གཉིས་ལས་ ཨེས་པི་པ་ལཱསི་༡༠༤༢ འཕྱོག་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཐིམ་ཕུག་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་རྐྱབ་ནིའི་ ས་སླང་རྟེནའབྲེལ།

༉ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༥ འི་ ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཆུ་རྩལ་རྐྱབ་སའི་ ས་ཁོངས་ནང་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་རྩེད་རིགས་ལུ་ དགའ་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ མཐོང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཁ་ཙ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *