འདེམས་ངོ་གསརཔ་ ཀ་མཱལ་བྷ་དུར་གུ་རུང་དང་ བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ དེ་ལས་ ཧར་ཀ་སིང་ཏ་མང་།

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་གསརཔ་༢༤ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཚར་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ ད་ལྟོ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ ཕྱག་ཞུ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ འཐུས་མི་༣ གྱི་ཚབ་སྦེ་ འདེམས་ངོ་གསརཔ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་གསརཔ་༢༤ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག།
བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་-ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་བདག་བགྲེསཔ་ བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ ལས་མི་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ནང་ མདོ་ཆེན་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་བརྩིས་ཏེ་ ལོ་༣༣ གྱི་རིང་ ཕྱག་ཞུ་བའི་ ཉམས་མྱོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྐྱེས་ལོ་༥༩ ལང་མི་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཨེ་ལས་ མི་མང་བདག་སྐྱོང་ནང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ སྲིད་དོན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ནུག།
གཞལམ་སྒང་གི་རྫོང་བདག་བགྲེསཔ་ ཧར་ཀ་སིང་ ཏ་མང་གིས་ ད་ལྟོའི་འཐུས་མི་ གོ་པཱལ་གུ་རུང་གི་ཚབ་སྦེ་ གསར་སྤང་དགེ་ལེགས་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ལས་ དོ་འགྲན་འབད་ནི་ཨིནམ་ད་ ཁོ་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ ལོ་༣༤ དེ་ཅིག་ ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཁོ་ལུ་ རྒྱ་གར་ཅཱན་དི་གར་ལས་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཆ་རིག་པའི་ནང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐབས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ དྲུང་ཆེན་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་མདོ་ཆེན་འབད་ནུག།
ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་ བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ བཤད་མིའི་ནང་ གོ་པཱལ་གུ་རུང་དེ་ཡང་ སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ལུ་བརྟེན་ དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་ སླབ་མི་དང་འཁྲིལ་ ད་རེས་ འདེམས་ངོ་གསརཔ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དོ་ཟེར་ཨིན་པས།
རྩི་རང་དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་-མནྡལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ འདེམས་ངོ་གསརཔ་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་བགྲེསཔ་ ཀ་མཱལ་བྷ་དུར་ གུ་རུང་ཨིནམ་ད་ ཁོ་གིས་ ད་ལྟོའི་འཐུས་མི་ ཡོ་གིཤ་ ཏ་མང་གི་ཚབ་སྦེ་ དོ་འགྲན་འབད་ནི་ཨིན་པས།
སྐྱེས་ལོ་༥༡ ལང་མི་ ཀ་མཱལ་བྷ་དུར་ གུ་རུང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༡༨ ཚུན་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གི་ཧེ་མ་ ཞི་གཡོག་དང་ ལས་འཛིན་ནང་ ལོ་༢༤ དེ་ཅིག་ ལཱ་འབད་བའི་ ཉམས་མྱོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཁོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ བཙག་འཐུ་ནང་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་རུང་ གདམ་ངོ་འཛོམས་འདུ་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་པས།
ཁོ་ལུ་ ཐའི་ལེནཊ་ལས་ གློག་ཤུགས་ནང་ མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ད་ཚུན་ ད་ལྟོ་ ཕྱག་ཞུ་བའི་བསྒང་གི་འཐུས་མི་༡༢ ཀྱི་ཚབ་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རུང་ ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་དག་པ་ཅིག་ ཚབ་བཙུགས་ནིའི་ འཆར་གཞི་འདུག་ཟེར་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

 

About admin

Check Also

ཐིམ་ཕུག་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་རྐྱབ་ནིའི་ ས་སླང་རྟེནའབྲེལ།

༉ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༥ འི་ ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཆུ་རྩལ་རྐྱབ་སའི་ ས་ཁོངས་ནང་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་རྩེད་རིགས་ལུ་ དགའ་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ མཐོང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཁ་ཙ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *