མི་དབང་མཆོག་གིས་ བསམ་རྩེ་ལུ་ ཤི་བ་ལ་ཡ་ མཱན་དིར་ལྷ་ཁང་ནང་ བྱོན་གནང་པའི་བསྒང་།

མི་དབང་མཆོག་གིས་ ལྷོ་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ གཟིགས་སྐོར་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ ལོག་རྒྱལ་ས་ལུ་ ཕེབས་གནང་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱི་རིང་ ལྷོ་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ ཆུ་ཁ་དང་ བསམ་རྩེ་ལུ་ གཟིགས་སྐོར་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ ལོག་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་ ཕེབས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་ མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མར་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ དམག་མི་བགྲེསཔ་དང་ དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ བསམ་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དང་ རྫོང་ཁག་གི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ མཱན་དིར་ལྷ་ཁང་ནང་བྱོན་ཏེ་ གཱ་ནིཤ་སྐུ་འདྲ་ཅིག་ ཕུལ་གནང་ནུག།
མི་དབང་མཆོག་གིས་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལུ་ དམག་མི་བགྲེསཔ་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་གིས་ དམག་སྡེའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་ལྟེ་བ་ རྐྱབ་ཡོད་མི་ལུ་ཡང་ གཟིགས་སྐོར་གནང་ནུག།
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ དགུང་ལོ་༦༠ བཞེས་པའི་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ བསམ་རྩེ་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ ཤི་བ་ལ་ཡ་ མཱན་དིར་ནང་ཡང་ བྱོན་གནང་ནུག།
མི་དབང་མཆོག་གིས་ བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡོདཔ་ད་ རྫོང་ཁག་གི་ དམག་མི་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་བགྲེསཔ་ཚུ་དང་ཡང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ནུག།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཕྱི་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ལས་རིམ་ འགོ་འབྱེད་གནང་ཡོདཔ་ད་ ལུང་ཕྱོགས་ཁག་གི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་མཇལ་ཕྲད་གནངམ་མ་ཚད་ ཨ་མོ་ཆུ་ས་ཆ་སླར་བཅོས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ ལས་འགུལ་ནང་ཡང་ གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

སྐད་སྒྱུར་ བཀྲིས་བསྟན་འཛིན།

About admin

Check Also

འབྲུག་པའི་ ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ་བཱོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ།

༉ འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ལས་འགོ་བཙུགས་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ བང་ལ་དེཤ་གི་རྒྱལ་ས་ ཌ་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཕུཊ༌བཱོལ་རྩེད་ཐང་ནང་སྦེ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡཱན་ ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ་བཱོལ་དོ་འགྲན་འབད་མིའི་ནང་ འབྲུག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༡༧ མན་ཆད་འབད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ༌བཱོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *