མི་དབང་མཆོག་གི་ སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་སྨོན།

༆འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དགུང་ལོ་༣༨ བཞེས་པའི་ སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་གྱི་ ཁ་ཐུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལུ་ འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྨོན་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ལྷག་པར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར་ཏེ་ གོང་ལས་གོང་དུ་ འཕེལ་བཅུག་ཟེར་ སྨོན་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *