མི་དབང་མཆོག་གི་ སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་སྨོན།

༆འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དགུང་ལོ་༣༨ བཞེས་པའི་ སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་གྱི་ ཁ་ཐུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལུ་ འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྨོན་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ལྷག་པར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར་ཏེ་ གོང་ལས་གོང་དུ་ འཕེལ་བཅུག་ཟེར་ སྨོན་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *