བློན་ཆེན་མཆོག་ ཡུ་རོབ་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར།

༉ བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱྱལ་ཁབ་ བེལ་ཇི་ཡམ་དང་ སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར་ནང་ ད་རིས་ བྱོནམ་ཨིན་པས།

བེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་རྒྱལ་ས་ བ་ར་སིལསི་ལུ་ གཟིགས་སྐོར་གནངམ་ད་ བློན་ཆེན་གྱིས་ ཡུ་རོ་པིན་ཚོགས་སྡེའི་ གཙོ་འཛིན་དང་ ཡུ་རོ་པིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ དེ་ལས་ ཡུ་རོ་པིན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ནི་ཨིན་པས།

སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ བློན་ཆེན་གྱིས་ སུ་ཡིསི་ཚོགས་སྡེའི་ གཙོ་འཛིན་དང་ སུ་ཡིསི་གཞུང་གི་ ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ནིའི་ ལས་རིམ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *