བློན་ཆེན་མཆོག་ ཡུ་རོབ་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར།

༉ བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱྱལ་ཁབ་ བེལ་ཇི་ཡམ་དང་ སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར་ནང་ ད་རིས་ བྱོནམ་ཨིན་པས།

བེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་རྒྱལ་ས་ བ་ར་སིལསི་ལུ་ གཟིགས་སྐོར་གནངམ་ད་ བློན་ཆེན་གྱིས་ ཡུ་རོ་པིན་ཚོགས་སྡེའི་ གཙོ་འཛིན་དང་ ཡུ་རོ་པིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ དེ་ལས་ ཡུ་རོ་པིན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ནི་ཨིན་པས།

སུ་ཡིད་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ བློན་ཆེན་གྱིས་ སུ་ཡིསི་ཚོགས་སྡེའི་ གཙོ་འཛིན་དང་ སུ་ཡིསི་གཞུང་གི་ ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ནིའི་ ལས་རིམ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུལ་མཐུན་ལེན་དགོཔ།

༉ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ད་ལྟོ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བར་མ་ཆད་པར་ རིན་མེད་སྟོང་པར་སྦེ་ སྤྲོད་བཞིན་དུ་ཡོད་རུང་ མ་འོངས་པར་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཚུགས་འོང་ག་ཟེར་བའི་ ཚ་གྱང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *