བུམ་ཐང་ལུ་ གྲོང་ཁྱིམ་ཅིག་འཚིགས་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ བུམ་ཐང་སྟང་རྒེད་འོག་ གནམ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ རང་ལུགས་ཀྱི་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མི་ཁྱིམ་ཅིག་ མེ་གིས་ རྩ་བ་ལས་ར་ འཚིགས་སོཔ་ལས་ ཅ་ཆས་ག་ནི་ཡང་ མ་ཐོབ་པས།
མེ་རྐྱེན་དེ་ཡང་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༡༠:༢༥ དེ་ཅིག་ཁར་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་ ལྕམ་མཁར་ལས་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ལྷོད་པའི་བསྒང་ལས་ ཁྱིམ་དེ་ འཚིགས་ཚར་ཡོདཔ་ད་ ཁྱིམ་དེ་ནང་སྡོད་མི་ སྐྱེས་ལོ་༧༣ ལང་མི་ ཨང་རྒས་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ དེ་བསྒང་ མོ་ར་ བ་ལས་ཨོམ་བཞོ་བར་ ཕྱི་ཁར་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
མེ་རྐྱེན་དེ་ ཨ་རག་བཀལ་བཞག་མི་ བུ་ཁ་རི་ལས་ བྱུང་བྱུངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི།

༉ ཧེ་མར་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་ཚུ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཐོབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོགས་སྒྲིག་བཀོད་གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༢ ཅན་མའི་གུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *