བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་བརྒྱ་ཆ་༧༡ དེ་ཅིག་ འོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱིས་ བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ།

༉ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་༢ ཆ་ར་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་ནང་ བཙག་འཐུ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་ མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ལས་ བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནུག།

བདེ་བ་ཐང་-སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གིས་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པའི་ འདེམས་ངོ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་དག་པ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་-མར་ཚ་ལ་འདེམས་ངོ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་༨༠༠ མངམ་ཐོབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

བདེ་བ་ཐང་- སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ནང་ དོ་འགྲན་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཚོགས་རྒྱན་༢༣ རྐྱངམ་གཅིག་གི་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ ཕམ་བཏང་ནུག།

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གིས་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་༢,༡༩༨ དང་ འཕྲུལ་ཆས་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་༤,༣༧༠ ཐོབ་ནུག།

བདེ་བ་ཐང་-སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ནང་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་བརྩིས་ཏེ་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་༤,༤༠༠ ལྷོད་མི་ལས་༢༧ ཆ་མེད་སོང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་༥,༠༦༠ ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་-མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ནང་ མི་༧,༩༡༩ དེ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཡོད་མི་ལས་༣,༧༦༣ གྱིས་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནུག།

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ལུ་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་-མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ལས་ མི་༢,༡༩༦ གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་༥༣ དེ་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་ཨིན་པས།

ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་དང་ དོ་འགྲན་འབད་མི་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་༢ ཀྱི་བར་ན་ ཚོགས་རྒྱན་༢༠༠ གི་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་༥༨ དེ་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་ཨིན་པས།

ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་-མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་༤,༣༤༨ ཡོདཔ་ཨིན་པས།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་ནང་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་༢༥,༨༢༦ ཡོད་མི་ལས་༡༤,༥༨༧ དེ་ བདེ་བ་ཐང་-སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ནང་ཡོདཔ་ད་ དེ་གི་གྲས་ལས་༡༨,༤༠༠ གིས་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ འགྲེམ་ཐོག་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་བརྩིསཝ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༧༡ དེ་ཅིག་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

སྐད་སྒྱུར་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

About admin

Check Also

ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ གངམ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ།

༉ ཕགཔ་གི་ལྟོའི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་མར་བབས་འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རྩི་རང་དང་ དར་དཀར་ནང་ དེ་ལས་ གསར་སྤང་གི་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *