བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དང་ ལྕགས་ཟམ་གྱི་བར་ན་ རྡོ་གིས་ ལམ་བསུབས་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༩ འི་ནུབ་མོར་ ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་ རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁ་ཙ་ཉིན་མ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ས་གནས་ལྕགས་ཟམ་དང་ དོག་གསུམ་གྱི་བར་ན་ རྡོ་ཕུག་མི་ཊར་༡༥ འབད་མི་ཅིག་ ལམ་ལྟག་ལས་ བཞུད་འོང་སྟེ་ གཞུང་ལམ་རྩ་བ་ལས་ར་ བསུབས་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ལམ་སེལ་མི་ ལས་མི་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ལམ་སེལ་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་ ཉིནམ་༢ དེ་ཅིག་ འགོར་ནི་མས་ཟེར་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བསྐོར་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ སྤ་རོ་ཨེཕ་སི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨང་དང་པ་ཐོན་ཡོདཔ།

༉ སྤ་རོ་ ཨེཕ་སི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྐོར་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ སྐུགས་༢༥ ཐོབ་སྟེ་ ཨང་དང་པ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ན་ཧིང་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་ ཐིམ་ཕུག་སི་ཊི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྐུགས་༢༣ ཐོབ་སྟེ་ ཨང་༢ པ་ཐོན་ནུག། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *