བཀའ་འགྱུར་གྱི་ལྗགས་ལུང་ ད་རིས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ནི།

༉ ད་རིས་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཀུན་གསལ་ཕོ་བྲང་གི་ སྟོན་པ་རྡོར་གདན་མའི་ ས་ཁོངས་ནང་སྦེ་ བཀའ་འགྱུར་གྱི་ལྗགས་ལུང་ དབུ་འཛུགས་གནང་ནི་ཨིན་པས།
ལྗངས་ལུང་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༦.༡༥ དེ་ཅིག་ཁར་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ མཆོད་ཁང་ནང་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མར་ཆང་ཕུལ་ནི་དང་ བཀའ་འགྱུར་ལུང་གི་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ལུ་ མན་ཌལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཕུལ་ནི་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་མཆོག་གིས་ ལྗགས་ལུང་དེ་ཡང་ བཀའ་འགྱུར་གྱི་འདུལ་བ་ཀ་པ་ལས་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནི་ཨིནམ་ད་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༣ གྱི་རིང་ གནང་ནི་ཨིན་མི་ བཀའ་འགྱུར་གྱི་ ལྗགས་ལུང་དེ་ གཞུང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ དང་ བཀའ་འགྱུར་ལུང་གི་སྦྱིན་བདག་ དེ་ལས་ རྙིང་མའི་བླ་སློབ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མགར་ས་ཁྲོམ་ ཡར་རྒྱས་བཏང་ཐབས་ལུ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོདཔ།

༉ ད་ལྟོ་ཚུན་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་ནང་ ཁྲོམ་རྒྱ་ཆེཝ་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་ གནས་སྐོར་འོང་མི་དང་ ཚ་ཆུའི་དོན་ལུ་ འོང་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོཔ་འོས་ལྡན་དང་བསྟུན་ གཞུང་གིས་ འཆར་གཞིའི་ནང་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཁ་ཙ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *