ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་གི་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་ གསེར་ཤིང་ཐང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ།

༉ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ནང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ དྲུང་ཁག་གིས་ གསེར་ཤིང་ཐང་ལུ་སྦེ་ ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་ནུག།
ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ཁྲོམ་ཁར་སྡོད་མི་ དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་སའི་ ས་ཁོངས་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁོང་རང་གིས་ར་ བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་ཞིནམ་ལས་ མེ་བཏང་བཏུབ་མི་ཚུ་ མེ་བཏང་དོ་ཟེར་ཨིནམ་ད་ མ་བཏུབ་མི་ དམ་སྦྱིས་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཚུ་ བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་བཞག་དོ་ཟེར་ཨིན་པས།
ཁོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་ལའུ་རི་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ནང་ བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་བཞག་མི་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ གསེར་ཤིང་ཐང་ལུ་ འབག་འགྱོ་དོ་ཟེར་ཨིནམ་ད་ མང་ཤོས་ར་ ཕད་ཙེ་ཚུ་ནང་ བཙུགས་བཞག་དགོཔ་ ཐོནམ་མས་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་ཁར་སྡོད་མི་ གཞན་ཚུ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་སའི་ ས་ཁོངས་ཅིག་ མེད་པའི་བསྒང་ལས་ ཁྲོམ་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བཞག་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ཧེ་མ་ལས་ ས་དོང་རྐོ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ མེ་བཏང་བཏུབ་མི་དང་ མ་བཏུབ་མི་༢ བཀོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱགས་སྙིགས་གང་བའི་བསྒང་ལས་ བཏོན་འབག་མི་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡང་ ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
ཁོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲུང་ཁག་གིས་ གསེར་ཤིང་ཐང་ལུ་སྦེ་ ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་དེ་ ནམ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ག་ སླབ་མི་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཁོངས་དེ་ གང་མགྱོགས་ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་བ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།
ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་པ་ ལམ་དྲག་དབང་འདུས་ཀྱིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ས་ཁོངས་དེ་ གསེར་ཤིང་ཐང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ཚུན་ ཕྱགས་སྙིགས་བསྡུ་བསྒྱོམ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ དེ་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ར་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་སྦེ་ སླབ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
དྲུང་པ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ཧེ་མའི་ ཕྱགས་སྙིགས་བླུག་ས་ནང་ཡོད་མི་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་རིགས་ལ་ལོ་ཅིག་ གསེར་ཤིང་ཐང་ལུ་ འབག་དོ་ཟེར་ཨིནམ་ད་ དམ་སྦྱིས་ལ་སོགས་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ མི་ཚུ་གིས་ འབག་འགྱོ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
ཁོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཊེག་ཊར་༡ ཡང་ གནང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ཨིན་རུང་ དེད་གཡོགཔ་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ཕྱགས་སྙིགས་བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་བའི་སྐབས་ དྲུང་ཁག་གི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ཁས་བླངས་ཐོག་ལས་ འབད་དོ་ཟེར་ཨིན་པས།
གསེར་ཤིང་ཐང་གི་ ས་ཁོངས་དེ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༢༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ ས་ཁོངས་སྦེ་ བཟོ་ཐབས་ལུ་ མ་དངུལ་དགོཔ་ལས་ དེ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་༥ འི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ བཙུགས་ནི་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་བཞག་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོད་ཟེར་ དྲུང་པ་གིས་ བཤདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ལས་ སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག།

About admin

Check Also

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཆུ་བྱག་དང་ ཆུ་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ ཉེན་ཅན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ཨིན་པས། ༉ གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ཆུ་རུད་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་མི་ ཆུ་བྱག་ཚུ་ རམ་ཡར་སོཔ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནམ་མཁའ་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཨའི་པོ་ལི་རོང་ཆུའི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *