ཇ་པཱན་ཨ་ཀི་ཤི་ནོའི་སྲསམོ་མ་ཀོ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕེབས་ཡོདཔ།

༉ ད་རེས་ ཇ་པཱན་ཨ་ཀི་ཤི་ནོའི་སྲསམོ་མ་ཀོ་དེ་ སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་ཐང་ནང་ཕེབས་ད་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་ ཨུཏྤལ་མ་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ ཨ་ཀི་ཤི་ནོའི་སྲསམོ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡ ལས་༧ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་རིང་ གཟིགས་སྐོར་ལུ་ བྱོན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མདའ་རྩེད་དེ་ སྲོས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོ་སྟོན་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིནམ།

༉ ལ་གོང་གསུམ་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕམ་སྤུན་ཆ་འཛོམས་ཏེ་ སྤྲོ་བ་སྟོན་ནིའི་ དུས་ཚོད་བཟང་པོ་ཅིག་ མདའ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་འབད་ནི་དེ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་སྲོས་རྒེད་འོག་ནང་ ཁཝ་འགོ་དང་པ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ གྱང་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁར་ ཆརཔ་གིས་སྦང་རུང་ མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཧེང་སྐལ་ར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *