གནས༌ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ནིའུ་ཡོག་ལུ་སྡོད་མི་ འབྲུག་མི་༤༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ རང་ལུགས་ཀྱི་ ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ དུས་སྟོན་དེ་ཡང་ ནིའུ་ཡོག་འབྲུག་མི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *