གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས

༉ འབྲུག་དང་ ཀོ་རི་ཡ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་༢ ཀྱི་བར་ན་ ཕྱི་འབྲེལ་དོན་གཅོད་པའི་ མཐུན་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་༣༠ འཁོར་བའི་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་དང་འབྲེལ་ ཀེ་པོབ་ཟེར་མི་ ཀོ་རི་ཡའི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་གླིང་མི་ཐང་གི་ རྩེད་ཐང་ནང་ ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་སར་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ བློན་པོ་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ གཞུང་གི་ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ ན་གཞོན་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་ སྤུངས་འཛོམས་འབད་ཡི།

About admin

Check Also

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༢༡ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ བཙག་འཐུ་ཐེངས་༤ པའི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོ་༢༡ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༤༧ ལས་༤༢ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *