གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡ ལས་༡༤ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་ཐགས་རིགས་སློབ་སྡེ་ནང་སྦེ་ དེང་སང་གི་ རིག་རྩལ་ཐོག་ལས་ བྲིས་བཀོད་འབད་མི་ པར་རིས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ འགྲེམས་སྟོན་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བདེ་ཆེན་གླིང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

༉ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་མཁོ་ལོམ་རི་དང་ དགོན་པ་འུང་སྤྱི་འོག་༢ ནང་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་ཉེན་དེ་ ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གླངམོ་ཆེ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *