གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཇ་པཱན་གྱི་ ཨི་ཀི་ཤི་ནོའི་སྲསམོ་ མ་ཀོ་མཆོག་གིས་ སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ལྷ་ཁང་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཐུགས་སྨོན་གནང་ཡོདཔ་ད་ མི་དབང་སྲསམོ་མཆོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་རིང་ གཟིགས་སྐོར་གནང་པའི་ཤུས་ལས་ ད་རིས་ ཇ་པཱན་ལུ་ ལོག་བྱོནམ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི།

༉ ཧེ་མར་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་ཚུ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཐོབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོགས་སྒྲིག་བཀོད་གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༢ ཅན་མའི་གུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *