གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཇ་པཱན་གྱི་ ཨི་ཀི་ཤི་ནོའི་སྲསམོ་ མ་ཀོ་མཆོག་གིས་ སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ལྷ་ཁང་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཐུགས་སྨོན་གནང་ཡོདཔ་ད་ མི་དབང་སྲསམོ་མཆོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་རིང་ གཟིགས་སྐོར་གནང་པའི་ཤུས་ལས་ ད་རིས་ ཇ་པཱན་ལུ་ ལོག་བྱོནམ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔུང་ཤུགས་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་༡ པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

༉ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༣༨ ལང་མི་ ལྷཔ་ཅུ་གིས་ ལག་པའི་དཔུང་ཤུགས་འགྲན་བསྡུར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ནང་ལས་ ཨང་དང་པ་ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁོ་གིས་ མཐའ་བཅད་འགྲན་བསྡུར་དང་ མོང་སྒར་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༢༩ ལང་མི་ པདྨ་དབང་འདུས་དང་གཅིག་ཁར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *