གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ ལུ་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་དང་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་ ཞབས་ཏོག་མཚམས་འཇོག་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡ ལས་ ལོག་སྒོ་ཕྱེ་མི་དང་བསྟུན་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ ཇོ་བདག་དང་ དེད་གཡོགཔ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ཡིག་ཚང་ནང་ ག་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རང་དང་རོགས་ཀྱི་བར་ན་ ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ མི་འཛོམས་འདུ་རུག་རུ་སྦེ་ འགྱོ་ནི་གི་ སྒྲིག་གཞི་ལས་ འགལ་ཡོད་པའི་མཐོང་སྣང་།

About admin

Check Also

ནད་ཡམས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ ཆེ་སུ་སྦེ་ར་ཡོདཔ།

༉ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ འི་ ཁྱབ་སྤེལ་རིམ་ཐེངས་༢ པའི་ནང་ ཁྱད་རྣམ་འགྱུར་མི་ནད་འབུབ་དེ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ ཁྱབ་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ལྷོ་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ནད་ཡམས་ཐོབ་མི་ མ་ཆད་པར་ཐོནམ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ད་རེས་ ཁྱད་རྣམ་འགྱུར་མི་ནད་འབུབ་དེ་ ཉེན་ཁ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *