གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་ལྷ་མོའི་སྒྲོམ་མཆོད་ ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གིས་ མི་མང་ལུ་ སྡེ་བརྒྱད་ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་གྱི་ མཇལ་ཁ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་གིས་ ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ་ཚུ་ སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ ད་རིས་ ཉིནམ་༢ པའི་ནང་ ལྷམོ་རེ་མ་ཏིའི་དམངས་འཆམ་དང་ ལྷམོ་གཙོ་མོའི་ སྐུ་འཆམ་གྱི་ མཇལ་ཁ་གནང་ནི་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི།

༉ ཧེ་མར་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་ཚུ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཐོབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོགས་སྒྲིག་བཀོད་གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༢ ཅན་མའི་གུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *