གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྒོ་ཁར་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ ཁ་ཙ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་མེ་ཏོག་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ནང་ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་ལུ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་ སྨོན་འདེབས་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱལ་འཛིན་མེ་ཏོག་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་དེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་༣ པ་མཆོག་གི་ རྗེས་དྲན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ།

༉ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ཤིང་དང་ བྱེམ་ལ་སོགས་པ་ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་དེ་ ཟུར་ཁྲིམས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དོན་ཚན་སྦེ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་ འབད་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *