གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྩོད་རྙོགས་ཐོནམ་ད་ ནང་ཁ་ནང་འགྲིགས་ཐོག་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་ དམངས་མི་དང་ ཚོགས་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གོ་རིམ་༢ པའི་ སྦྱོར་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༣ འབད་མི་ སྦྱོང་བརྡར་དེ་ ཁ་ཙ་ ཧཱ་ལུ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་ བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ འགོ་འབྱེད་གནང་ནུག། ནང་ཁ་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་ནང་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ དམངས་མི་༦ དང་ ཚོགས་པ་༣༠ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ལས་ དམངས་མི་༦ དང་ ཚོགས་པ་༤༥ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གོ་རིམ་༢ པའི་ནང་ རྒེད་འོག་༢༠༥ ནང་ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ དམངས་མི་༡༣༥ དང་ ཚོགས་པ་གསརཔ་༨༡༣ འབདཝ་ད་ ས་གནས་གཞུང་གི་ འགོ་ཁྲིདཔ་བསྡོམས་༩༤༨ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་ལོ་༢༠༤༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སྤྱོད་ཁྲལ་ ཡུ་ནིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤.༥༡ ལུ་ ལྷོད་ནིའི་དམིགས་གཏད།

༉ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སྤྱོད་ཁྲལ་གྱི་ དམིགས་གཏད་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་གློག་མེ་ ཁ་སྐོང་མེ་ག་ཝཱཊ་༢,༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༤༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་སྤྱོད་ཁྲལ་ཡུ་ནིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤.༥༡ ལུ་ ལྷོད་ནིའི་དམིགས་གཏད་ཨིན་པས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *