གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྩོད་རྙོགས་ཐོནམ་ད་ ནང་ཁ་ནང་འགྲིགས་ཐོག་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་ དམངས་མི་དང་ ཚོགས་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གོ་རིམ་༢ པའི་ སྦྱོར་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༣ འབད་མི་ སྦྱོང་བརྡར་དེ་ ཁ་ཙ་ ཧཱ་ལུ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་ བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ འགོ་འབྱེད་གནང་ནུག། ནང་ཁ་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་ནང་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ དམངས་མི་༦ དང་ ཚོགས་པ་༣༠ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ལས་ དམངས་མི་༦ དང་ ཚོགས་པ་༤༥ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གོ་རིམ་༢ པའི་ནང་ རྒེད་འོག་༢༠༥ ནང་ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ དམངས་མི་༡༣༥ དང་ ཚོགས་པ་གསརཔ་༨༡༣ འབདཝ་ད་ ས་གནས་གཞུང་གི་ འགོ་ཁྲིདཔ་བསྡོམས་༩༤༨ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འབྲུག་པའི་ ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ་བཱོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ།

༉ འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ལས་འགོ་བཙུགས་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ བང་ལ་དེཤ་གི་རྒྱལ་ས་ ཌ་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཕུཊ༌བཱོལ་རྩེད་ཐང་ནང་སྦེ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡཱན་ ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ་བཱོལ་དོ་འགྲན་འབད་མིའི་ནང་ འབྲུག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༡༧ མན་ཆད་འབད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ༌བཱོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *