གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཨ་སམ་གྱི་ལམ་བཀག།

༉ ད་རིས་དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡༢ ཀྱི་རིང་ རྒྱ་གར་ཨ་སམ་ལུ་ ཨ་དི་བ་ཤི་ མུག་ཏི་ སང་ག་རེན་ ས་མི་ཏི་གིས་ ངོ་རྒོལ་འགྲེམས་སྟོན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་སམ་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཨ་སམ་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ནི་ཚུ་ བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་ལོ་༢༠༤༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སྤྱོད་ཁྲལ་ ཡུ་ནིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤.༥༡ ལུ་ ལྷོད་ནིའི་དམིགས་གཏད།

༉ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སྤྱོད་ཁྲལ་གྱི་ དམིགས་གཏད་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་གློག་མེ་ ཁ་སྐོང་མེ་ག་ཝཱཊ་༢,༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༤༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་སྤྱོད་ཁྲལ་ཡུ་ནིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤.༥༡ ལུ་ ལྷོད་ནིའི་དམིགས་གཏད་ཨིན་པས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *