གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ལུང་བསྟན་ཕུག་ལུ་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བསྟན་སྐྱོང་གླིང་ལས་ བདེ་སྲུང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཤོ་ཐེངས་༢༦ པའི་ནང་ དམག་སྦྱོང་མཇུག་བསྡུ་མི་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་མཛད་གནང་ནུག།

ཕོ་སྐྱེས་༡༡༡ དང་ ཨམ་སྲུ་༡༤ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བདུན་ཕྲག་༢ ཀྱི་རིང་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ བདུན་ཕྲག་༢ ཀྱི་ ལས་རིམ་ནང་ ཞི་གཡོག་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ལས་འཛིན་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལས་ བཀོད་ཁྱབ་གནས་རིམ་གྱི་ འགན་འཁྲི་འབག་མི་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རིས་ཀྱི་ ཤོ་ཐེངས་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ་བརྩིསཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ བདེ་སྲུང་ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ བདེ་སྲུངཔ་བསྡོམས་༣,༡༢༨ ཀྱིས་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གྱི་རིང་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ལོག་ཕེབས་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བདེ་ཆེན་གླིང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

༉ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་མཁོ་ལོམ་རི་དང་ དགོན་པ་འུང་སྤྱི་འོག་༢ ནང་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་ཉེན་དེ་ ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གླངམོ་ཆེ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *