གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ལུང་བསྟན་ཕུག་ལུ་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བསྟན་སྐྱོང་གླིང་ལས་ བདེ་སྲུང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཤོ་ཐེངས་༢༦ པའི་ནང་ དམག་སྦྱོང་མཇུག་བསྡུ་མི་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་མཛད་གནང་ནུག།

ཕོ་སྐྱེས་༡༡༡ དང་ ཨམ་སྲུ་༡༤ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བདུན་ཕྲག་༢ ཀྱི་རིང་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ བདུན་ཕྲག་༢ ཀྱི་ ལས་རིམ་ནང་ ཞི་གཡོག་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ལས་འཛིན་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལས་ བཀོད་ཁྱབ་གནས་རིམ་གྱི་ འགན་འཁྲི་འབག་མི་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རིས་ཀྱི་ ཤོ་ཐེངས་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ་བརྩིསཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ བདེ་སྲུང་ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ བདེ་སྲུངཔ་བསྡོམས་༣,༡༢༨ ཀྱིས་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གྱི་རིང་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ལོག་ཕེབས་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འབྲུག་པའི་ ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ་བཱོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ།

༉ འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ལས་འགོ་བཙུགས་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ བང་ལ་དེཤ་གི་རྒྱལ་ས་ ཌ་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཕུཊ༌བཱོལ་རྩེད་ཐང་ནང་སྦེ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡཱན་ ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ་བཱོལ་དོ་འགྲན་འབད་མིའི་ནང་ འབྲུག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༡༧ མན་ཆད་འབད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཕུཊ༌བཱོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *