གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༦ ལས་ ཀྲོང་གསར་དང་ གཞལམ་སྒང་གི་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་དེ་ བཀག་ཆ་འབད་མི་དེ་ཡང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མི་ཊར་༦༥༠ འབད་མི་ ལམ་བདའ་སྟེ་ རྩི་ས་གཏང་ནིའི་ལཱ་ འགོ་བཙུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པས།
ལམ་སྒོ་བསྡམ་བཞག་ནི་གི་ གྲོས་ཆོད་དེ་ཡང་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ས་རུད་ཆད་དེ་ ལམ་བཀག་མི་ རྫོང་ཁ་ལུངམ་གི་ལམ་གུ་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་ རྩི་ས་གཏང་བཅུག་ཐབས་ལུ་ཨིནམ་ད་ གཞུང་ལམ་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༡ གི་དྲོ་པ་ལས་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལོག་སྒོ་ཕྱེ་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མི་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་དང་ མི་རློབས་ཡར་འཕར་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་དགོཔ།

༉ འབྲུག་ལུ་ མི་རློབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འགན་ཁུར་ཕོག་ནི་མེན་པར་ ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་ གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ག་ར་གིས་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *