གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ལ་འོསི་གི་རྒྱལ་ས་ བེན་ཊ་ཡིན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་༢༠ ལས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་༢༤ གི་ གནས་ཚུལ་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཉིན་གྲངས་༢ འབད་མི་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ འཐུས་མི་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དམ་གཟབ་བཟོ་ནི་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ མཉམ་བསྡོམས་ཐོག་ བསྡུ་བཀོད་འབད་ནི་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིནམ་ད་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་ནི་འུསི་ནེཊ་ཝག་ཟེར་མི་ གནས་ཚུལ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ འཐུས་མི་༡ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་ འཐུང་ཆུ་དང་ ཞིང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།

༉ བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ སྟངས་སི་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ ཟླཝ་༣ གྱི་རྒྱབ་ལས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་འོག་ གཞུང་དང་བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། ཁ་ཙ་ ལས་འགུལ་གྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *