གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཕྲུག་༥ དང་ ད་རུང་ ཧེམ་ཤེར་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་༥ གིས་ ལམསྲོལ་དང་ ཚན་རིག་དེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་ཟེར་བའི་ ལས་འགུལ་ཐོག་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ པར་གསལ་སྟོན་དང་ ཐོས་སྒྲའི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༢༡ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ བཙག་འཐུ་ཐེངས་༤ པའི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོ་༢༡ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༤༧ ལས་༤༢ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *