གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ ཆར་ཆུ་དང་ རླུང་འཚུབས་ལུ་བརྟེན་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་ རྒེད་འོག་༩ ནང་ ཁྱིམ་གུང་པ་༧༠༥ དེ་ཅིག་གི་ ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་༦༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་ གེ་ཟ་ཚུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ སེམས་གསོའི་གསོལ་རས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥ གནང་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ ཕྱག་ཞུ་མི་ གཟིམ་དཔོན་འོགམ་ ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ སྐུ་ཚབ་སྦེ་ སྐྱེངས་མཁར་དང་ འགྱུར་མེད་རྒེད་འོག་༢ ཀྱི་ གུང་པ་༡༥༢ ལུ་ སེམས་གསོའི་གསོལ་རས་ཚུ་ གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤོང་ཅུ་ལ་ལུ་ གནམ་གྲུ་ཐང་རྐྱབ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་བཟུམ་ཡོདཔ།

༉ མོང་སྒར་སྤོང་ཅུ་ལའི་ ས་ཁོངས་དེ་ ཆུང་ཀུ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་རྐྱབ་ནིའི་ འོས་འབབ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་ མོང་སྒར་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷ་མོ་གིས་ གནམ་གྲུ་ཐང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་དེ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *