གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ ཆར་ཆུ་དང་ རླུང་འཚུབས་ལུ་བརྟེན་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་ རྒེད་འོག་༩ ནང་ ཁྱིམ་གུང་པ་༧༠༥ དེ་ཅིག་གི་ ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་༦༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་ གེ་ཟ་ཚུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ སེམས་གསོའི་གསོལ་རས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥ གནང་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ ཕྱག་ཞུ་མི་ གཟིམ་དཔོན་འོགམ་ ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ སྐུ་ཚབ་སྦེ་ སྐྱེངས་མཁར་དང་ འགྱུར་མེད་རྒེད་འོག་༢ ཀྱི་ གུང་པ་༡༥༢ ལུ་ སེམས་གསོའི་གསོལ་རས་ཚུ་ གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

རྒྱ་ཚ་སྦིས་ལུ་ ཆུ་རུད་ཐོན་མིའི་ནང་ མི་༢ ལུ་ ཤི་རྐྱེན་དང་༣ འཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༢ དང་ སྐར་མ་༣༠ དེ་ཅིག་ཁར་ ལྷུན་རྩེ་ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་ རྒྱ་ཚ་སྦིས་གཡུས་ཚན་ནང་ ཆུ་རུད་ཐོན་མི་དེ་གིས་ མི་༧ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཕོ་སྐྱེས་༡ དང་ ཨམ་སྲུ་༢ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *