གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུནམ་ཚུ་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ ཕོ་བྲང་ནང་ལས་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ གསོལ་ཐབ་ཕེབས་ད་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མར་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ གླིང་ཀ་ན་ཕོ་བྲང་ནང་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བསུ་བ་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ དགེ་སློང་ཚུ་གིས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ གླིང་ཀ་ན་ཕོ་བྲང་བརྒྱུད་དེ་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ འབག་འགྱོ་བའི་བསྒང་།

About admin

Check Also

མགར་ས་ཁྲོམ་ ཡར་རྒྱས་བཏང་ཐབས་ལུ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོདཔ།

༉ ད་ལྟོ་ཚུན་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་ནང་ ཁྲོམ་རྒྱ་ཆེཝ་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་ གནས་སྐོར་འོང་མི་དང་ ཚ་ཆུའི་དོན་ལུ་ འོང་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོཔ་འོས་ལྡན་དང་བསྟུན་ གཞུང་གིས་ འཆར་གཞིའི་ནང་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཁ་ཙ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *