གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དབང་འདུས་ དགའ་སེང་མཚོ་གོངམ་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༥༠ ལང་མི་ ཆོས་གཉེར་ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ འཆམ་སློབ་གོང་མའི་ བདག་རྐྱེན་གནང་ཡི།
ཁོ་གིས་ སྐྱེས་ལོ་༡༡ ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ རང་ལུགས་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦྱངས་པའི་ཁར་ སྤང་དཀར་སྒྲུབ་སྡེ་ནང་ ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ སྐུ་མཚམས་ཡང་གནང་ནུག།
དེ་ལས་ ཆོས་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་ གོ་གནས་མང་རབས་ཅིག་ ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ཀྱི་ གོ་གནས་མ་བཞེས་པའི་ཧེ་མར་ འཆམ་གྱི་དོ་དམ་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བསྐོར་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ སྤ་རོ་ཨེཕ་སི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨང་དང་པ་ཐོན་ཡོདཔ།

༉ སྤ་རོ་ ཨེཕ་སི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྐོར་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ སྐུགས་༢༥ ཐོབ་སྟེ་ ཨང་དང་པ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ན་ཧིང་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་ ཐིམ་ཕུག་སི་ཊི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྐུགས་༢༣ ཐོབ་སྟེ་ ཨང་༢ པ་ཐོན་ནུག། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *