གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དབང་འདུས་ དགའ་སེང་མཚོ་གོངམ་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༥༠ ལང་མི་ ཆོས་གཉེར་ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ འཆམ་སློབ་གོང་མའི་ བདག་རྐྱེན་གནང་ཡི།
ཁོ་གིས་ སྐྱེས་ལོ་༡༡ ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ རང་ལུགས་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦྱངས་པའི་ཁར་ སྤང་དཀར་སྒྲུབ་སྡེ་ནང་ ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ སྐུ་མཚམས་ཡང་གནང་ནུག།
དེ་ལས་ ཆོས་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་ གོ་གནས་མང་རབས་ཅིག་ ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ཀྱི་ གོ་གནས་མ་བཞེས་པའི་ཧེ་མར་ འཆམ་གྱི་དོ་དམ་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཚད་སྙོམས་མེད་པའི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་གནས་གོང་།

༉ ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ དུས་ཚོད་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ད་ལས་ཕར་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཧ་གོ་དང་ གོ་བཞིན་པ་ཡོད་རུང་ དེ་གི་ གདོང་ལེན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་འོང་ག་ དྲན་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་དེ་ཡང་ ཁག་ཆེ་ནི་ཨིན་མས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *