གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༦ ལས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ར་ཏི་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་༢ པའི་ནང་ སྤ་རོ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ བསམ་རྩེ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ཀྲོང་གསར་ བཀྲིས་སྒང་ སྤུ་ན་ཁ་ དེ་ལས་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་༢༧༥ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
འབྲུག་ཀ་ར་ཏི་ཚོགས་པ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་ ལས་རིམ་དེ་ ནངས་པར་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ གངམ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ།

༉ ཕགཔ་གི་ལྟོའི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་མར་བབས་འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རྩི་རང་དང་ དར་དཀར་ནང་ དེ་ལས་ གསར་སྤང་གི་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *