གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་གི་ ལ་མཐོ་སའི་ས་གནས་ ལུང་ནག་ནང་ལུ་ སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ཞབས་ཏོག་ལས་འཛིན་ལས་ ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ཅིག་ མཁོ་མངགས་ཐོག་ སྤུ་ན་ཁ་འཛོམས་གླིང་ཐང་ལས་ ལུང་ནག་ནང་ཚུན་ ལན་ཐེངས་༤ འཕུར་འགྲུལ་འབད་ཡོདཔ་ད་ མ་གཞི་ ཐད་འཕུར་ཞབས་ཏོག་ ལན་ཐེངས་༡ སྤྱོད་པ་ཅིན་ གླ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་༡༥༠,༠༠༠ སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལུང་ནགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གླ་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༣༤ མར་ཕབ་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འཕུར་འགྲུལ་ཐེངས་༡ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༥,༠༠༠ སྤྲོད་དགོ་མི་ལས་ གཞུང་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ སྤྲོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ལུང་ནགཔ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་༥༢,༥༠༠ ལས་བརྒལ་ སྤྲོད་མ་དགོཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *