གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༡ ལས་འགོ་བཙུགས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེ་ནང་ རྩོད་རྙོགས་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་དང་ ཐབས་ལམ་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་མིའི་ནང་ མགར་ས་དང་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་༢ ནང་ལས་ དམངས་མི་དང་ ཚོགས་པ་༦༡ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༢ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ས་པུ་ན་ སུ་བྷ་གིས་ ཨི་ཇིཔ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི།

༉ ད་རེས་ནངས་པར་ བྷ་རེན་ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་སྤྱི་པེ་ར་བེཊ་མིན་ཊཱོན་རྩེད་འགྲན་༢༠༢༢ ནང་ འབྲུག་ལས་ པེ་ར་བེཊ་མིན་ཊཱོན་རྩེད་མི་ ས་པུ་ན་ སུ་བྷ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྐྱང་འགྲན་ནང་ ཐེངས་༡ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནུག། འཕྲལ་མགྱོགས་ར་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་ཨིན་མིའི་ནང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *