གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༨ ཀྱི་ཉིན་མ་ སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་ནང་ རླུང་འཚུབས་འཕུ་མི་དེ་གིས་ ཁྱིམ་གུང་༡༣༠ དེ་ཅིག་གི་ གེ་ཟ་ཞིང་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མི་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་དང་ མི་རློབས་ཡར་འཕར་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་དགོཔ།

༉ འབྲུག་ལུ་ མི་རློབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འགན་ཁུར་ཕོག་ནི་མེན་པར་ ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་ གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ག་ར་གིས་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *