གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ སློབ་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་དང་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུནམ་ཚུ་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ ཕོ་བྲང་ནང་ལས་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ གསོལ་ཐབ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ དགུང་ཞག་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་ བཞུགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རིས་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་ནི་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མཁའ་འགྲོ་ཐང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་ལོག་འོང་ཡོདཔ།

༉ བསམ་རྩེ་རྒེད་འོག་ མཁའ་འགྲོ་ཐང་ལུ་ རི་དྭགས་གླངམོ་ཆེ་ལོག་འོང་སྟེ་ གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གླངམ་ཆེ་དེ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༦ གི་ནུབ་མོར་ རྒེད་འོག་ནང་གི་ རྡོག་མ་ཤིང་དང་ གེ་ཟ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *