གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ བཀྲིས་སྒང་ཡང་གཉེར་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ འཁོར་ལམ་
ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༨.༢༢ འབད་མི་དེ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༥༥༣ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཐོག་ལས་ རྩི་ནག་བཏང་བི་ འཁོར་ལམ་དེ་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འཁོར་ལམ་དེ་གིས་ ཡང་གཉེར་དང་ གོང་མཐོང་རྒེད་འོག་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱིམ་གུང་པ་༦༩༠ དེ་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཀོ་ཕུ་ཀུ་ཨོམ་བཟོ་སྦྱོར་ལས་སྡེ་གིས་ འགོ་དང་པ་ ཁེ་སང་བཟོ་ཚུགས་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་ ཆེ་ན་རི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀོ་ཕུ་ཀུ་རྒྱལ་སྤྱི་ཨོམ་བཟོ་སྦྱོར་ལས་སྡེ་གིས་ ལོ་༧ གྱི་རྒྱབ་ལས་ འགོ་དང་པ་ ཁེ་སང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྱོང་རྒུད་ཐོག་ལས་ར་ ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལས་སྡེ་དེ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *