གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མགར་ས་རྫོང་ཁག་གི་ས་གནས་ ཀོ་ཡེ་ན་ལས་ ལ་ཡ་ལུ་འཁོར་ལམ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ ལ་ཡཔ་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་ཚུ་ རྟ་གུ་བཀལ་ཐོག་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཀོ་ཡེ་ན་ལས་ ལ་ཡ་ལུ་ རྐང་སྟོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༥ དང་༦ དེ་ཅིག་ འགོར་དོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *