གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ལམ་སྲོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྲོལ་ཁྱུན་ཉམས་གསོ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ནང་སྦེ་ མེ་རྐྱེན་ཤེས་ཚོར་དང་ མེ་རྐྱེན་གདོང་ལེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ལག་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ནང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ གྲྭ་ཚང་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལས་ འཐུས་མི་༤༤ དེ་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ གངམ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ།

༉ ཕགཔ་གི་ལྟོའི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་མར་བབས་འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རྩི་རང་དང་ དར་དཀར་ནང་ དེ་ལས་ གསར་སྤང་གི་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *