གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ འབྱ་གི་ཐོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་ ས་གནས་ཅིག་ཨིན་མི་ ར་ལྡི་ལུ་ ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ཁ་ཙ་ ར་ལྡིའི་ཞིང་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ཉིན་ལྟོ་མ་རནམ་ཅིག་ཁར་ འབྱ་འཕུར་བའི་བསྒང་། རྒེད་འོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ ཆུམ་མི་ཊིག་ཊཱན་༢,༩༠༩.༦༨ ཐོན་སྐྱེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ རྒེད་འོག་དེ་ནང་ ཆུ་ཞིང་ཨེ་ཀར་བསྡོམས་༡,༢༥༨.༩༡ ཡོད་མི་ལས་༡,༢༣༨.༡༦ བཟའ་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ གངམ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ།

༉ ཕགཔ་གི་ལྟོའི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་མར་བབས་འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རྩི་རང་དང་ དར་དཀར་ནང་ དེ་ལས་ གསར་སྤང་གི་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *