གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ གསེར་གཞོང་ཟམ་གྱི་བར་ན་ ས་གནས་ཨའི་སི་ལིབ་ཟེར་སར་ ཆརཔ་རྐྱབ་ད་ རག་རོ་ཚུ་གིས་ ལམ་བསུབས་ཏེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *